Prins af Thailand - medlem af Garderforeningen.

H. M. dronning Sirikit af Thailand  er barnebarn af garder 1000 / 3. KMP / 1886, som først var almindeligt medlem af Garderforengen i København - og senere æresmedlem af foreningen.

Satarn Klang blev født i Bangkok 29. juni 1866 som søn af prins (Phra Worawongse Ther Phra Ong Chow) Sai Sanitwongse og Mom Khian Yamasamit. Som oldebarn af en konge fik han titlen: Mom Rajawongse.
I 1883 besluttede faderen sig for at sende to af sine sønner, Mom Rajawongse Satarn Klang og Mom Rajawongse Pheen Leck til Danmark for at de skulle gennemgå en officersuddannelse.
Ledsager på rejsen var danskeren Andreas Richelieu, som siden 1875 havde været i siamesisk tjeneste, og som året før var blevet udnævnt til Phra (svarende til det engelske "Sir") og kommandør i Siams flåde.
( Andreas Richelieu blev senere admiral i Siams flåde. )
I april 1883 rejste de med tog tværs over Indien til Bombay, hvor Richelieu med vrede måtte se de to prinser bortvist fra et hotel, der ikke serverede for farvede.
Med skib kom man videre til Paris og London, herfra over Hamborg til Århus og endelig til København, hvortil det lille selskab ankom godt to måneder efter afrejsen fra Bangkok.
I København kom Klang og Pheen i huset i Slagelsegade (Rosendalsvej) 18 på Østerbro hos overlærer, premierløjtnant Paul Dorph, hvis familie med stor omsorg tog sig af de to siamesiske brødre.
Det samme gjorde kong Christian IX. I de næsten ti år, de tilbragte i Danmark, var de så at sige hver søndag til taffel på Amalienborg.

Fra juli 1883 modtog prinserne Klang og Pheen de næste par år i København dels privat- undervisning, dels kursusundervisning i engelsk og dansk. P. Dorph skriver i en ansøgning til krigsministeriet 1/4 1886: “Disse to Brødre ere i Huset hos mig...Da de kom til mig, havde de et meget sparsomt Kjendskab til det engelske Sprog; de have derfor havt meget at kæmpe med, inden den egentlige Fagundervisning kunde begynde, men deres Iver og stadige, alvorlige Flid har hjulpet dem frem, saa der er godt Haab om, at de vil kunne naa det Maal, der er sat dem. Hertil kan føjes, at det er et Par meget elskværdige unge Mennesker,
baade i Væsen og Karakter.”
Mom Rajawongse Satarn Klang indtrådte herefter 6/5 1886 i Livgarden som rekrut nr. 1000 ved 3. kompagni og efter endt tjeneste ved Livgarden kom han på hærens officerskole.
Efter afgangseksamen blev han sekondløjtnant ved 4. regiment. Han gennemgik en alsidig turnustjeneste ved bl. a. fodfolket, rytteriet, artilleriet, ingeniørkorpset og bygningstjenesten.

               

Garder 1000 / 3. kompagni / 1886.

Han huskedes i garderkredse for en uovertruffen bemærkning: Under en stor øvelse med andre våbenarter havde prinsen set en soldat kludre i det med sit våben.
Da prinsen senere gik forbi ham, sagde han henkastet til soldaten: "Havde det været i Siam, havde jeg ladet dem halshugge!!"

I "Den kgl. Livgarde", bd. 2 står der om prins Klang skrevet: “Hurtigt forstod prins Klang at indordne sig i det fremmedartede Hele. Selve Tjenesten klarede han med Lethed, og Samværet med de andre Rekrutter formede sig udmærket, takket være hans ligefremme og naturlige Væsen, hans medfødte Elskværdighed og stille Humor og hans absolutte Ønske om i enhver Henseende at være Kammerat
blandt Kammeraterne.”
Prins Klang blev 14/12 1892 udnævnt til kommandør af 2. grad af Dannebrogsordenen og fik samtidig tilladelse til efter ansøgning at afgå fra sin tjeneste i den danske hær, hvilket skete 21/12 1892.

Efter afgangen fra den danske hær tog Prins Klang i januar 1893 til Paris, hvor han skulle gennemgå yderligere militæruddannelse. Han vendte tog dog tilbage til Thailand senere samme år, på grund af den fransk-siamesiske krise.
Prins Klang blev af kong Chulalongkorn udnævnt til sekondløjtnant i den siamesiske hær i 1888. I 1895 blev han kaptajn .
Året efter var han i Europa med prins Bhanurangsri.
Med ny titel og navn: Mom Chat Dej Udom blev han i 1899 chef for Royal Cadet School.
I 1902 var han chef for en forhandlingsdelegation i Japan.
I 1903 blev han chef for generalstaben i Thailand.
I 1907 blev han generalløjtnant, og samme år var han atter i Europa som chefdelegeret ved Second Plan Conference i Haag.
Han blev landbrugsminister i 1909 og fik titlen Phraya.
I 1911 fik han igen en ny tittel og nyt navn: Chao Phraya Wongsa Nupraphat.
Han blev trafikminister fra 1912 til 1926 og igen fra 1932 til 1933.
I 1919 blev han udnævnt til general.
Prins Klang døde i Bangkok den  20. oktober 1940.

Prins Klang følte sig gennem livet stærkt knyttet til Danmark og til Livgarden; han glemte aldrig det danske sprog, som han talte og skrev flydende og fejlfrit.
Således blev oberstløjtnant Honnens de Lichtenberg i 1922 på en rejse til Østen i Bangkok modtaget af trafikministeren, general Chao Phraya Wongsa Nupraphat med de danske ord: “Velkommen til Siam, kære Oberstløjtnant”. Det viste sig at trafikministeren var  den tidligere Mom Rajawongse Klang.
Garderforeningen blev først  stiftet i 1885, så prins Klang har næppe hørt om foreningen før senere, men i 1916 var redaktøren af Garderbladet en af prinsens årgangskammerater, prinsen meldte sig ind i Garderforeningen i København, og han fulgte gennem læsning af Garderbladet med i hvad der skete ved Livgarden og med årgangskammeraterne.
I 1923 blev prins Klang udnævnet til æresmedlem af Garderforeningen I København, i øvrigt samtidigt med to danske prinser: prins Knud og prins Aage.
 

Prins Klang. 1923. (De Danske Kongers Kronologiske Samling, Rosenborg.)

Han holdt gennem årene korrespondancen ved lige med sine årgangskammerater og ved årgangens 45 års jubilæumsfest i 1931 blev et brev fra prinsen læst op - skrevet på fejlfrit dansk:
 
 

   31. Marts 1931.
      Min kære Stabssergent V. Henrichsen!
      Tak for Deres brev af 31. Januar, hvor De var saa god at meddele mig, at vore Aargangskammerater vil fejre deres 45 Aarsdag for Indkaldelsen ved
den Kongelige Livgarde.
     Ja, selv om næsten et halvt Aarhundrede er forløben, siden jeg var Rekrut i Garden, opbevarer jeg stedse de smukke Minder fra den Tid, og   jeg holder Garderbladet. I Bladets sidste nummer morede det mig meget at læse Artiklen om "Forskrevet til Djævelen" af Carl von Kohl og andre.
    Til Slutning beder jeg Dem, min kære Stabssergent, at være saa god at overbringe Aargangskammeraterne, som har samlet sig i Aften for at fejre Aargangsdagen, min hjerteligste Hilsen og Ønsket om en behagelig Aftenunderholdning.
     Med en venlig Hilsen forbliver jeg Deres trofaste aargangskammerat.

                                                                 General Cha Phoya Wongse


Prins Klang / General Cha Phoya Wongse.  1931.

Prins Klang var langt ude i familie med H. M. Kong Bhumibol, Thailands nuværende konge: Prins Klangs oldefar var konge af Siam.
Mere interessant er det, at prins Klang er H. M. Dronning Sirikits morfar, idet prins Klangs datter,  Mom Luang Bua Sanitwongse/ (Snidvongs), er dronningens moder.
H.M. Dronning Sirikit blev født den 12. august 1932 i prins Klangs hus i Bangkok. 

Peter Horsten. Maj 2001.
Sidst opdateret december 2013.
- - - - - - - - - - - - - - - - 

"Marsch Siamese"
I november 2006 modtog Peter Harbeck, der er dirigent for Den kongelige Livgardes Musikkorps, partiturer til 20 marcher og andre musikstykker, komponeret for mange år siden til Musikkorpset.
Komponisten var overtrompeter Hans Niels Hass, der ved sin død i 1913 var chef for Kystartilleriets musikkorps. Gavegiver var komponistens oldebarn.
(Livgarden orkester spiller jævnligt "Alexandra March" af Hans N. Hass og "For Konge og Folk" af hans søn Erik Hass.)
Blandt de 20 marcher var en "Marsch Siamese" komponeret 1890 og tilegnet "Hans Kongelige Højhed Prins Mom Rajawongse Satarn Klang af Siam."
Livgardens Musikkorps specialist i udskrivning af noder, musiker Carsten Geisler, skrev moderne computerstemmer ud fra de håndskrevne noder, Musikkorpset indstuderede "Marsch Siamese" og splllede den første gang offentligt ved en vagtafløsning på Fredensborg i efteråret 2008.
Marchen er ikke optaget professionelt, men der eksisterer en udmærket lydoptagelse fra den afsluttende prøve. 
Lydoptagelsen ligger nu på Internettet, lyt til den ved at klikke HER. Lydfilen fylder kun 2,2 MB.

Peter Horsten, juni 2010.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


  Prins Christian (Konge af Danmark
  som Kong Christian 10 fra 1912 til
  1947) startede sin militære karriere
  som rekrut ved Livgarden i 1889.

  Prinsen var 198 cm. høj. Han var den
  højeste i sit kompagni og var derfor
  fløjmand.
   

  Kronprins Frederik var fra november
  1986 rekrut, garder og sergeant ved
  Livgarden.


PS:
Prins Klangs halvbroder, Prins  Pheen Leck, der kom til Danmark sammen med Prins Klang,  klarede sig også godt.
Han blev optaget som kadet på Søofficerskolen 2/9 1887. Han forlod Danmark i foråret 1893, et par måneder efter Prins Klang.
Senere blev han kontreadmiral i Thailand og fik ny titel og navn: Phya Nawapolpayuharak.

Kilder:
Slægtsforskeren Johnny Bøg, Mosevej 19, 6760 Ribe.
Garderbladet,  årgang 1916 og 1931.
Aksel Pontoppidan: Den kongelige Livgarde. (1943.)
Ole A. Hedegaard: Et Hundredårsminde. (1985.)
Tage Kaarsted. "Admiralen". Andreas de Richlieu. (1990.)
Aldo Eggers Lura. Admiralen, Kongen & Kaptajnen. (1998.)
 

TIL LINKSIDEN

To the English version of this page.
 
 

Sidst opdateret maj 2014.
Peter Henrik Horsten.
peter@horsten.com